algemene voorwaarden

Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Miracle Massages en de client waarop deze voorwaarden van toepassing is, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

1. Miracle Massages zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De client zorgt ervoor dat alle (gezondheids)gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig worden vermeld.
3. Miracle Massages is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Miracle Massages zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Miracle Massages melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Miracle Massages 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt mag Miracle Massages de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd, zonder notificatie, in de salon aankomt, mag Miracle Massages de gehele afspraak annuleren en toch 50% van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.
5. Miracle Massages moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet Miracle Massages vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Miracle Massages aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. Miracle Massages slaat alleen de volgende persoonlijke gegevens van de cliënt op: naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze worden niet opgenomen in een klantenbestand of verkocht aan derden.
3. Miracle Massages behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie tevens onze Privacy statement.

Betaling

1. Miracle Massages vermeldt alle prijzen van de behandelingen tijdens het maken van de afspraak.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant of via een betaalverzoek te voldoen.
5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en/of fouten.

Aansprakelijkheid

1. Miracle Massages is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat er is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Miracle Massages is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan Miracle Massages.
2. Miracle Massages moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Miracle Massages de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien Miracle Massages en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Garantie

1. Miracle Massages geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling.
2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
3. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt op de hoogte is gebracht door Miracle Massages over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door Miracle Massages geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

Geheimhouding

1. Miracle Massages is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van Miracle Massages verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Specialisatie

1. Afhankelijk van uw werkgever en/of zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed. Echter raadpleeg goed de (polis)voorwaarden.
2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan Miracle Massages.
3. Miracle Massages zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van de zorgverzekeraar.
6. Miracle Massages is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de werkgever en/of zorgverzekeraar.

Beschadiging en/of diefstal

1. Miracle Massages heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Miracle Massages meldt diefstal altijd bij de politie.

Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Miracle Massages het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Miracle Massages en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Miracle Massages.
3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.