Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Miracle Massages en de client waarop deze voorwaarden van toepassing is, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

 • Miracle Massages zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De client zorgt ervoor dat alle (gezondheids)gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig worden vermeld.
 • Miracle Massages is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Miracle Massages zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Afspraken & annuleringsbeleid

 • De cliënt dient verhindering voor een afspraak uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Miracle Massages te melden, anders zal de 50% aanbetaling worden ingehouden of alsnog worden geïnd.
 • Indien de cliënt binnen 24 uur annuleert of niet komt opdagen, zonder notificatie, mag Miracle Massages 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.
 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomt, mag Miracle Massages de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.
 • Indien de cliënt bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd, zonder notificatie, in de praktijk aankomt, mag Miracle Massages de gehele afspraak annuleren en toch 100% van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.
 • Miracle Massages dient verhindering voor een afspraak uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 • Beide partijen hoeven zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht, nakoming van de afspraak kan dan in alle redelijkheid niet meer worden verlangd. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt; denk aan een natuurramp of ernstig verkeersongeluk. Volgens de wet dient de cliënt zelf te bewijzen dat er sprake is van onmacht.
 • Houdt de cliënt zich meermaals niet aan de afspraak, dan mag Miracle Massages de cliënt weigeren voor toekomstige behandelingen.
 • Indien de cliënt na herinnering de betaling niet voldoet binnen 7 dagen, dan mag Miracle Massages een incassobureau inschakelen om het honorarium voor de afgesproken behandeling en de kosten van het incassobureau te verhalen.

cadeaubonnen

 • Een cadeaubon dient vooraf volledig aanbetaald te worden.
 • Om een cadeaubon in te wisselen kan er contact opgenomen worden met Miracle Massages om een afspraak in te plannen.
 • Cadeaubonnen zijn maximaal 12 maanden geldig na aankoopdatum.
 • Cadeaubonnen of de restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • Cadeaubonnen uitgegeven door Miracle Massages zijn alleen in te wisselen bij Miracle Massages.
 • Op cadeaubonnen is het herroepingsrecht niet van toepassing. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden.
 • Indien het totaalbedrag van de behandeling(en) hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon, dient het verschil bij betaald te worden.
 • Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de voorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Gebruik je de cadeaubon na het ingaan van de wijzigingen, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde vouchervoorwaarden.

Strippenkaart

 • Strippenkaarten zijn verkrijgbaar per 10 en kunnen zowel voor massage als wax behandelingen aangeschaft worden.
 • Bij aankoop van een strippenkaart van 10 behandelingen, krijg je de 11e behandeling gratis.
 • Een strippenkaart dient vooraf volledig in 1 keer betaald te worden.
 • Om gebruik te maken van de strippenkaart kan van tevoren een behandeling gereserveerd worden op basis van beschikbaarheid.
 • Strippenkaarten kunnen niet ingezet worden voor andere behandelingen.
 • Een strippenkaart is maximaal 12 maanden geldig na aankoopdatum. Na het verstrijken van de geldigheid, kunnen behandelingen niet meer worden genoten.
 • Een strippenkaart is persoonsgebonden.
 • Een strippenkaart of de restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld.
 • Op strippenkaarten is het herroepingsrecht niet van toepassing. Een strippenkaart kan niet geretourneerd worden.
 • Indien het bedrag van de behandeling hoger is dan de waarde van een enkele behandeling van de strippenkaart, dient het verschil bij betaald te worden.
 • Miracle Massages behoudt zich het recht om maximaal 1 keer per jaar haar prijzen te verhogen, en dus dient het verschil bijbetaald te worden.
 • Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Betaling

 • Miracle Massages vermeldt alle prijzen van de behandelingen tijdens het maken van de afspraak.
 • De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 • Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd.
 • De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de (rest)betaling van de behandeling contant of via een betaalverzoek te voldoen.
 • Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en/of fouten.

Persoonsgegevens

 • De cliënt voorziet Miracle Massages vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Miracle Massages aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 • Miracle Massages slaat alleen de volgende persoonlijke gegevens van de cliënt op: naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze worden niet opgenomen in een klantenbestand of verkocht aan derden.
 • Miracle Massages behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie tevens onze Privacy statement.

Aansprakelijkheid

 • Miracle Massages is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat er is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 • Miracle Massages is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Klachten

 • Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan Miracle Massages.
 • Miracle Massages moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 • Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Miracle Massages de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 • Indien Miracle Massages en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Geheimhouding

 • Miracle Massages is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 • Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van Miracle Massages verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Vergoeding werkgever

 • Afhankelijk van de werkgever en de secundaire arbeidsvoorwaarden worden een aantal behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed door hen vergoed.
 • De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan Miracle Massages.
 • Miracle Massages zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de werkgever.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de werkgever.
 • Miracle Massages is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de werkgever.

Beschadiging en/of diefstal

 • Miracle Massages heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 • Miracle Massages meldt diefstal altijd bij de politie.

Behoorlijk gedrag

 • De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 • Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Miracle Massages het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Recht

 • Op elke overeenkomst tussen Miracle Massages en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 • De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Miracle Massages.
 • In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 • Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.